Terms and Conditions

TERMS & CONDITIONS IN MALTESE FOLLOW 
DATA PROTECTION STATEMENT

The personal data provided will be processed by the Housing Authority in accordance with the requirements set in the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of 27 April 2016 and in the Chapter 586 Data Protection Act of the Laws of Malta on the protection of natural persons with regards to the processing of personal data and on the free movement of such data.

DECLARATION

Please ensure that you have given the right information as stipulated in the Residential Leases Act 604/2019. There are no exceptions to the fees charged.  Since the Private Residential Leases Act 604/2019 stipulates that fees shall apply, the Housing Authority has no discretion to waive or refund the fees regardless of the reasons or circumstances.

  • I/we hereby certify and confirm that to the best of my/our knowledge, the information furnished above is true, accurate, correct and complete. I/we understand that I/we will not be entitled to the reimbursement of any charges if any incorrect information is provided.
  • I/we, the undersigned, declare that we have read, agreed and accepted all the conditions of the Private Residential Leases Cap 604 related to our registration, which conditions form an integral part of our declaration.
  • I/we also declare, that the property listed is being used for residential purposes.

__________________________________________________________________________________

DIKJARAZZJONI DWAR IL-PROTEZZJONI TAD-DATA

Id-data personali mogħtija tiġi pproċessata mill-Awtorità tad-Djar skont ir-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 u fil-Kapitolu 586 tal-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data tal-Liġijiet ta’ Malta dwar il-protezzjoni ta’ persuni naturali fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali u l-moviment liberu ta’ din id-data.

DIKJARAZZJONI

Jekk jogħġbok aċċerta li tajt l-informazzjoni korretta kif stipulat fl-Att  dwar il-Kirjiet Residenzjali Privati 604/2019. Ma hemm ebda eċċezzjoni għall-miżati imposti. Peress li l-Att dwar il-Kirjiet Residenzjali Privati 604/2019 jistipula li għandhom jiġu applikati l-miżati, l-Awtorità tad-Djar ma għandhiex diskrezzjoni li tneħħi jew tagħti rifużjoni tal-miżati irrispettivament mir-raġunijiet jew iċ-ċirkostanzi.

  • Jien/aħna niċċertifika/w u nikkonferma/w li safejn naf/u jien/aħna, l-informazzjoni mogħtija hawn fuq hija vera, korretta u kompleta. Jien/aħna nifhem/nifhmu li jien/aħna ma nkunx/nkunux intitolat/i għar-rimborż ta’ kwalunkwe ħlas jekk tingħata informazzjoni skorretta.
  • Jien/aħna, hawn taħt iffirmat/i, niddikjaraw li qrajna, ftehimna u aċċettajna l-kundizzjonijiet kollha tal-Att dwar il-Kirjiet Residenzjali Privati Kap 604 marbuta mar-reġistrazzjoni tagħna, li l-kundizzjonijiet tagħha jiffurmaw parti integrali mid-dikjarazzjoni tagħna.
  • Jien/aħna niddikjara/w ukoll, li l-propjetà elenkata qiegħda tintuża għal skopijiet residenzjali.